Menü
MTK Brüll Alfréd Egyesület Aki a dicső múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!
MTK Brüll Alfréd Egyesület

Az MTK Család Hagyományőrző Egyesület alapszabálya

 

MTK Család Hagyományőrző Egyesület

Alapszabály
 
Preambulum
 
 

Az MTK nemcsak sportegyesület, nem egyszerűen futball klub, hanem kulturális érték, a magyar kultúra egyik színe, s ennyiben több mint önmaga. Az, hogy ez így alakulhatott, jelentős részben Brüll Alfréd öröksége.

A szabadelvű korszakban sok igazán kiemelkedő képességű, polgári beállítottságú vezetője volt a liberális elvű MTK-nak, de közülük is messze kimagaslott Brüll Alfréd. Tény, hogy gazdagsága és mecénás volta egymaga is elegendő lenne, hogy neve fennmaradjon, hiszen gavalléros és állandó támogatása nélkül aligha lett volna az MTK Európa egyik legnagyobb és mindenütt méltán ismert és emlegetett klubja. Brüll Alfréd azonban sokkal több volt, mint jómódú adakozó. Kiemelkedő képviselője annak az elvnek, amit az MTK megtestesített. Humanista, az emberek hibáival szemben türelmes, távol állt tőle minden előítélet, kínosan ügyelt arra, hogy az adott szó betartassék, hogy aki az MTK-ban sportol, családtagnak érezze magát, s ez a bajban segítőkezet jelentett, mégpedig a "nagymenőnek" ugyanúgy, mint a kicsiknek. Jótékonysága túlnő a klub keretein. Mint sportvezető, olyan erényeket hordozott magában, amelyeket ma bőkezű, de meggondolt mecenatúrának, nemzetközi mércével mért politikai toleranciának, vállalkozó készségnek és megalapozott kockázatvállalásnak nevezünk. Mestere volt a sportpolitikai kompromisszumoknak, amelyekkel a hatalmi és az egyesületi konkurenciaharcot mindig az egyetemes sportérdekek medrébe tudta terelni.

Brüll Alfréd öröksége azt példázza, hogy többféleképpen lehetünk magyarok. Ez érték, amit óvni kell, és illik vigyáznunk rá.

 

 

1.       Cikkely
 

Az MTK Család Hagyományőrző Egyesület társadalmi szervezetként működő egyesület, amely mint önálló jogi személy és országos illetőségű társadalmi mozgalom fejti ki a tevékenységét.

1. Neve: MTK Család Hagyományőrző Egyesület

2. Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 16.

Telefon: 06-1-266-0065, Fax: 06-1-266-0065

3. Működési területe: Magyarország

4. Képviseli: Dunai Zoltán, Elnök 

 

2.       Cikkely
 

Az MTK Család Hagyományőrző Egyesület politikai pártoktól független társadalmi szervezet. Nem profit orientált jellegű.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül: országgyűlési, vagy fővárosi (megyei) önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

3.       Cikkely
 

Az Egyesület célja és tevékenysége

 

Brüll Alfréd szellemiségének őrzése, hagyományainak ápolása, a nyitott, liberális polgári értékek képviselete, az MTK hagyományainak és jövőjének szolgálata. Ennek érdekében lobbitevékenységet fejt ki, ismeretterjesztő tevékenységet folytat, összejöveteleket és találkozókat szervez, kutatómunkát folytat, kétoldalú kapcsolatokat vesz fel hasonló értékrendet valló szervezetekkel. Felkutatja és összefogja az MTK hagyományaihoz köthető személyeket.

 

 

4.       Cikkely
 

Az MTK Család Hagyományőrző Egyesület tagsága

 

1. Az Egyesületbe rendes tagok (a továbbiakban: tagok), tiszteletbeli és pártoló tagok is beléphetnek.

 

a) Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseit magáénak tartja, alapszabályát írásban elfogadja, etikai normáit betartja, és tagdíjat fizet. Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület összejövetelein, rendezvényein, javaslatokat, észrevételeket tehetnek, szavazhatnak, választhatnak. Választhatók bármely tisztségre, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva. Minden tag 1 szavazat jogával bír.

 

b) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki kimagasló szakmai vagy társadalmi értékei alapján, hírnevével támogatja az Egyesület munkáját, működését. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

c) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a személy, aki az Egyesület céljaival egyetértve személyes közreműködésével vagy egyéb támogatás útján támogatja annak működését, céljai elérését. A pártoló tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a pártoló tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

2. A tagok felvételét – az Elnökséghez címzett írásbeli belépési nyilatkozatuk alapján - az Elnökség saját mérlegelése alapján fogadja el.

 

3. A tagság a következő esetekben szűnik meg: elnökséghez írásban bejelentett kilépés, a rendes tagok esetében tagdíj nem fizetése miatti kizárás, amennyiben a tag a tagdíj fizetésére vonatkozó, írásbeli, határidő tűzésével ellátott felhívás ellenére, a határidő elteltével sem fizet, továbbá természetes személy elhalálozása, illetve jogi személy, vagy az Egyesület megszűnése esetén.

 

5. Az Egyesület 11 alapító taggal rendelkezik. 

 

 

5.       Cikkely
 

Az MTK Család Hagyományőrző Egyesület Közgyűlése

 

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, melyet 5 évente legalább egyszer kell összehívni, és amely a tagok összességéből áll.  Az első Közgyűlés az alakuló Közgyűlés.

 

A Közgyűlésen szavazati joggal az Egyesület tagjai vesznek részt.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a. az Alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása,

b. az Egyesület Elnökségének, tisztségviselőinek megválasztása. A Közgyűlés tiszteletbeli elnököt választhat.

c. az Egyesület Szervezeti Működési Szabályzatának, programjának és tervének elfogadása az Elnökség ajánlásai alapján,

d. az Egyesület működéséről szóló beszámoló és a költségvetés elfogadása,

e. az Egyesület feloszlásának és más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,

f. az Egyesület egész tevékenységét meghatározó kérdésekben való döntés, pl.: az Egyesület megszűnése esetén a vagyonról való rendelkezés,

g. az Elnökség évi beszámolójának elfogadása

h. A Közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze, az ülést megelőző 15 napon belül, írásban. A Közgyűlés határozatképes, ha több mint a tagok fele jelen van.

i. A határozatokat a Közgyűlés nyílt szavazással és – a jelen Alapszabályban meghatározott esetleges kivételektől eltekintve - egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetében 1 órán, de legkésőbb 15 napon belül újabb közgyűlést kell összehívni, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a közgyűlésre vonatkozó meghívóban ez a tény feltüntetésre került. A megismételt Közgyűlésen a szavazás minden esetben egyszerű szótöbbséggel történik.

Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének a szavazata dönt. Tisztségviselők választásakor, illetve visszahívásakor titkos szavazást kell tartani. Visszahívás indokául a következők szolgálhatnak: az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartás folytatása, tisztségviselői kötelezettségek súlyos és/vagy folyamatos megszegése.

Ugyancsak titkos szavazást kell tartani, ha bizonyos témákban azt a jelenlevő tagság kétharmada kéri.

A Közgyűlésen az Egyesület elnöke, akadályoztatása eseten az általa kijelölendő elnökségi tag elnököl.

j. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

 

 

6.       Cikkely
 
Elnökség
 

Az Elnökség az Egyesület öt naptári évre megválasztott ügyintéző képviselő testülete.

Az Elnökség 5 főből áll. Az Elnökség tagjait és az Elnököt a Közgyűlés választja meg egyszerű többséggel a Közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint.

Az Egyesület első Elnökségét az alakuló Közgyűlés választja meg, min.3 max.5 elnököt és alelnökö(ke)t választ az elnökség tagjai közül.

 

Az Elnökség feladatai:

 

1. Az Elnökségi ülés évente legalább négyszeri megtartása.

2. Az alapítást követően a Szervezeti és Működés Szabályzat, illetve a saját ügyrendjének kidolgozása.

3. A működéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása, a gazdálkodás jogszabályoknak megfelelő szervezése, és ellátása.

4. Különböző feladatok megoldásának elősegítésére állandó és eseti bizottságok szervezése és működtetése.

5. Éves működési beszámoló elkészítése.

6. A Közgyűlés előkészítése és összehívása. A két Közgyűlés közötti időszakban a határozatok végrehajtásának a szervezése, ügyrend készítése. A törvényes előírások és az Alapszabály szerinti működés biztosítása.

7. A tagdíjjal kapcsolatos döntések meghozatala. Az alakuló közgyűlésen a közgyűlés határozza meg a tagdíj mértékét.

8. Évi költségvetés elfogadása olyan években, amikor nem kerül sor közgyűlés tartására.

 

Az Elnök feladatai és hatásköre:

 

a. Irányítja az Elnökség munkáját a Szervezeti Működési Szabályzatban, illetőleg az ügyrendben rögzített előírások szerint.

b. Összehívja a Közgyűlést és azon elnököl.

c. Egyedül, önállóan képviseli az MTK Család Hagyományőrző Egyesületet és nevében önállóan ír alá. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök – mint az Egyesület képviselője - jogosult rendelkezni.

 

 

 

 

7.       Cikkely
 

 Az Egyesület vagyona és működése; A tagdíj

 

Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

Az Egyesület a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.

 

Bevételi forrásai: a tagok által fizetett tagdíjak, a tagok és nem tagok felajánlásai, juttatásai, a hatályos jogszabályokkal összhangban a társadalmi szervezet által folytatható és végezhető tevékenységek.

 

Kiadásai: működési költségek; rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások.

 

Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat.


A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

Az alakulás évében az alakuló közgyűlés által megállapított tagdíj mértéke 1.000,- Ft / naptári év (azaz egy naptári évre vonatkozóan egyezer forint). Befizetésének módjáról az Elnökség rendelkezik.


Az Egyesület működése felett az ügyészség (A törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség illetékességét az Egyesület székhelye alapítja meg.) gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

8.       Cikkely
 
Az Alapszabály módosítása
 
Az Alapszabály módosításáról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz, a Közgyűlés határozathozatalára vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
Az Egyesület adatait érintő módosítások közül a Bíróság részére be kell jelenteni azokat a változásokat, amelyek az Egyesület nevét, székhelyét, illetve a képviseletre jogosult személyét érintik.
 
 
9.       Cikkely
 
Az Egyesület megszűnése
 

MTK Család Hagyományőrző Egyesület az alábbi esetekben szűnik meg:

a. ha a Közgyűlés kimondja az Egyesület feloszlását, illetve más társadalmi szervezettel való egyesülését,

b. ha a bíróság az Egyesületet feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

 

 

10.    Cikkely
 

Záró rendelkezések

 

1. Az MTK Család Hagyományőrző Egyesület működésének módját a Szervezeti Működési Szabályzat (SzMSz) tartalmazza. Az SzMSz rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az Egyesület alapszabályával.

2. Az MTK Család Hagyományőrző Egyesület tevékenysége felett a törvényességi felügyeletet az Ügyészség gyakorolja.

3. Az MTK Család Hagyományőrző Egyesület tevékenysége terén az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyv vonatkozó paragrafusai, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései vonatkoznak.

4. Jelen Alapszabályt az MTK Család Hagyományőrző Egyesület 2010. augusztus 12.-i  folytatólagos alakuló Közgyűlése hagyta jóvá.

 

  

Kapcsolat

Tel: +36-70/310-3078

E-mail: mtk.csalad@gmail.com

Fb: MTK Család

Google+: MTK Család

 

Bankszámlaszám: 14220108-40385002

Számla vezető bank: Commerzbank Zrt.