MTK Baráti Kör

Aki a dicső múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

Kapcsolat

Tel: +36-70/310-3078

E-mail: mtk.csalad@gmail.com

Facebook: MTK Család

 

Bankszámlaszám: 11715007-21515664

Számla vezető bank: OTP Bank Zrt.

xcvblkjh221117

MTK Baráti Kör Hírlevele

III. évfolyam 14. szám

2022. november 3.

BOLDOG 134. SZÜLETÉSNAPOT, MTK!

Tartalom:

Belépés az MTK Baráti Körbe

134 évesek lettünk!

Egy régi arc új feladatkörben - Balogh Béla

Sportolási lehetőségek az MTK-ban

Nagytakarítás, téliesítés és egy hatalmas sekli

Öt induló, négy érem

MTK sikerek a bridzs ifjúsági bajnokságon

MTK Baráti Kör Program

Két nehéz mérkőzés után - bíztató jelek, de pont nélkül

Kék túra

Kék-fehér futballisták a világbajnokságokon 

A szurkoló hangja

Születésnapok

Születésnap 2.

Évfordulók

Évfordulók

Az elmúlt két hét legfontosabb eredményei

Balogh Béla

a kép forrása: mtkbudapest.huBelépés az MTK Baráti Körbe


MTK-szurkoló vagy?

Szeretnél részt venni a programjainkon?

Szeretnél a közösségünkhöz tartozni?


Akkor köztünk a helyed.

Légy az MTK Baráti Kör tagja!


A belépéshez kattints ide!


134 évesek lettünk!

Az MTK korábbi jubileumi születésnapjai alkalmából megjelent cikkekből válogattunk. Ezzel kívánunk további eredményes éveket, évtizedeket, évszázadokat szeretett egyesületünknek. Mindörökké MTK! 

10 évesek lettünk

A Magyar Testgyakorlók Köre tiz éves fönnállásának jubileumára 1898. december 10 én este 7 és 1/2 órakor a kör helyiségében díszközgyűlést, december 11-én pedig délután 5 órakor a kör tornatermében disztornázást tart a következő sorrenddel: I. Felvonulás négyes sorokhoz. II. Tagszabadgyakorlatok. III. Szertornázás. Első csapat magas korláton. Második csapat lovon. Harmadik csapat mászó póznán. IV. Versenytornázás. (Országos nyilt.) 1. Gyürűhintán. 2. Magas korláton. 3. Versenybirkózás. V. Díjkiosztás és elvonulás. A disztornázás után a Metropole-szálloda külön termében társasvacsora lesz.

/Budapesti Hírlap 1898. 11. 30./

25 évesek lettünk

Az MTK negyedszázados jubileuma.

— A díszközgyűlés és az ünnepi lakoma. —

Szép ünnepe volt vasárnap a magyar embersportnak, a legszebb ünnepe, amit a magyar testedzés története fel tud mutatni, felejthetetlen emléke egy negyedszázad óta fennálló klubnak és az egész magyar sportnak. A Magyar Testgyakorlók Köre, amelyet huszonöt évvel ezelőtt huszonnégy lelkes sportember alakított, ülte a magyar sport történetében külső díszben s belső tartalomban egyaránt kiemelkedő jubileumát, a mely messze kinőtt az egyesületi keretekből s az egész magyar sporttársadalom ünnepe lett. Emelkedett, ünnepi hangulat, fenkölt szárnyalású üdvözletek, a magyar sport legelső kiválóságainak megjelenése jellemezte ezt a jubileumot, a melyet méltati lehet a magyar testnevelés újabb, szilárdabb alapkőletételének, a jövő fejlődés bíz és zálogának tekinteni. Nem határkő volt ez, hanem mértföldjelző, mint azt az ünnepi szónok oly szépen kifejtette, mértföldjelzője a munkának, a törekvésnek és haladásnak és bevezetője a még nagyobb munkálkodást megkívánó, jövőnek. A jubileum szebb volt, nevesebb, lélekemelőbb, mint azt a legmerészebb optimista is remélhette volna, mert túlemelkedett a jubileumi ünnepségek keretén, és az sablonos ünnepi szónoklatra elkészült s berendezkedett ünneplő tábor, amely a magyar sporttársadalom színe-javját képviselte, jubileumi díszközgyűlés és ünnepi vacsora helyett ünnepi értekezleten, a magyar testnevelés egyik legszebb emlékezetű ankétjén találta magát. Nemcsak a jubiláns egyesület tagjait töltötte el az a tény, hogy az 1888-ban alakított kis egyesület Magyarország egyik legnagyobb egyletévé fejlődött, hanem részt kértek az örömből a többi egyesületek, hatóságok és szövetségek is, amelyeknek képviselői teljes számban megjelentek a díszgyűlésen, hogy kifejezésre juttassák a mindig nemes ellenfél, a mindenkor igaz fegyvertárs iránti szeretetüket. Szép ünnep volt, a szépek között is a legszebb, büszke lehet rá a jubiláns egyesület, az összes jelenvoltak s az egész magyar sporttársadalom. * A délelőtti díszközgyűlésre a Royal-szálló nagyterme teljesen megtelt ünneplő közönséggel és az elnöki emelvényen helyet foglaló testületi kiküldöttek között megjelent Festetich Géza gróf alpolgármester, a főváros képviseletében, Ottó József dr. a kultuszminisztérium képviseletében, Baitz József tábornok, a honvédelmi minisztérium képviseletében, Múzsa Gyula országgyűlési képviselő, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Palkovits József nyug altábornagy, Márkus Jenő tanácsos, Demény Károly postafőigazgató, Gerenday György, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke, Mártonffy Miklós, dr., Kárpáti Béla és még igen sok közéleti kitűnőség. Brüll Alfréd, az MTK elnöke, nyitotta meg a díszgyűlést. Sajnálattal említette meg azt a körülményt, hogy Berzeviczy Albert, akinek elnökölnie kellene, a Mechwart-szobor leleplezésére választókerületében tartózkodik és szép beszéd keretében emlékezett meg a klub alapításáról. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Fodor Henrik dr. főtitkár vázolta az egyesület működésének huszonöt éves történetét és megemlékezett azokról a nagy eredményekről, amelyek által az egyesület tagjai a magyar névnek az egész világon elismerést szereztek. A titkári jelentés befejeztével Festetich Gazsi gróf a székesfőváros és annak polgármestere, Bárczy István dr. nevében igaz szeretettől áthatott szavakkal üdvözölte a jubiláns egyesületet. Lelkes éljenzés után Ottó József dr. a vallás és közoktatásügyi minisztérium képviseletében a miniszter és az államtitkár üdvözletét tolmácsolta, míg a Testnevelési Tanács nevében Gerenday György dr. üdvözölte a jubiláló egyesületet és annak vezetőségét. Ezután a különböző szövetségek és egyesületek képviselői szólaltak fel. Iszer Károly, a MOTE írt nevében üdvözölte az egyesületet és a jubileum alkalmából a szövetség díszoklevelét adta át az elnöknek, Mártonffy Miklós dr. a MASz nevében, Virava János dr. a MASz és a MAC nevében adott kifejezést rokonérzelmeinek. A jubiláló egyesületet gyönyörű ezüst emlékplakettel tisztelte meg régi nagy ellenfele, az FTC, akinek képviseletében Köncs Boldizsár dr. mondott nagyhatású üdvözlő beszédet és megemlékezett a két egylet közt befolyt lovagias küzdelmekről, amelyek csak a küzdők erejét és egymás iránti tiszteletét növelték. A Ladbarúgó Szövetség elnöke, Kárpáti Béla átadta ezután az MLSz nemzeti szinű zászlódíszét. Művészi oklevelet nyújtott át a BTC nevében Pogány Gyula, jeléül annak az igaz baráti viszonynak, amely a két egyesület között a megalapítás óta fennáll. Üdvözölték még az egyesületet: Demény Károly a Korcsolyázó Szövetség és a BBTE nevében. Bernáth János az NTE, Keller Elek a Duna EE, Stern József dr. a III. ker. TVE, Herzog Ede a MUE, Stielly Gyula a BAK, Bíró Dezső a Munkás TE, Delfin Ferencz az OTE, Oper Emil dr. a Sirály EE, Stéger György dr. a Nemzeti VC, Fodor József dr. a Hungária VC, Sátori Ernő a Fővárosi VC nevében adtak kifejezést a becsülésnek és tiszteletnek, amelyet az egyesület huszonöt éves eredménydús működése által oly nagyon kiérdemelt. Brüll Alfréd elnök meghatottan mondott köszönetet az üdvözlésekért, amelyekből erőt és kitartást merít az egyesület a jövőre nézve. Felolvasták ezután az angol szövetség, Aston Villa, Blackburn Rovers, az osztrák football-szövetség, a Rapid, WAC, DFC, Teplitzer FC és még sok külföldi és magyar egyesület üdvözlő táviratát, amelyek mind igaz szeretettel emlékeztek meg az egyesületről, mint nemes ellenfélről és jóbarátról. Az ünneplés utolsó pontjául Fodor Henrik dr. főtitkár felolvasta azoknak a névsorát, akik a klub fejlesztésében tevékeny működést fejtettek ki, és akiket a klub emlékplakettel tisztelt meg. A névsorban a különböző szövetségeken és egyesületeken kívül ott szerepel: Berzeviczy Albert dr., Bárczy István dr., Bódy Tivadar dr., Déri Ferencz dr., Márkus Jenő, Heteés Antal, Vázsonyi Vilmos dr., Palkovits József és más közéleti kitűnőségünk neve, akiket a klub ezüst plakettel tisztelt meg. A díszgyűlés végén kedves megemlékezésben részesítették szeretett elnöküket az MTK tagjai, akiknek nevében Tedesco Lajos dr. arany emlékplakettet nyújtott át és szép beszédben a tagok ragaszkodásáról, szeretetéről biztosította az elnököt. Brüll Alfréd gyönyörű beszédben köszönte meg az elismerést, amely után az ünnepség véget ért. Este a Royal-szálló nagytermében háromszáz terítékes fényes bankett volt. Az ünneplő beszédek sorát Brüll Alfréd, a jubiláns klub illusztris elnöke ötletes beszéddel nyitotta meg. Az első szónok Conta Ápold, a klub alapító alelnöke volt, aki a huszonöt év jelentősebb eseményeit vázolta. Déri Ferencz tanácsnok a főváros nevében köszöntötte az MTK-t, Bella Mihály miniszteri tanácsos, a Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetségének alelnöke szép beszéd kíséretében megkoszorúzta az MTK zászlaját, Hódy Lajos dr., a Magyar Athletikai Szövetség nevében, Demény Károly postafőigazgató, mint a Budapesti (Budai) Torna Egylet alelnöke, Springer Ferencz dr. országgyűlési képviselő, mint a Ferenczváresi Torna Club elnöke az MTK-val leendő együttműködésre mondott nagy tapssal fogadott beszédet, Folényi Dezső dr. országgyűlési képviselő a Magyar Athletikai Club nevében békejobbot kínált az MTK-nak, Kiss Gyula a magyar sportsajtó nevében zajos hatással fogadott beszédben köszöntötte az MTK+, Bernáth János a Nemzeti Torna Egylet nevében beszélt, Benedek Géza, a Műegyetemi Athletikai és Football-Club ifjúsági elnöke hatásos felköszöntő kíséretében a főiskolai egyesület selyemzászlóját nyújtotta át a jubilánsnak, Holics Rezső a Budapesti Egyetemi AC nevében a footballcsapat szép sikerét és jelenlegi elsőségét üdvözölte, Sátory Ernő a Fővárosi Vivó-Club, Szilárd Béla a Spárta Atlétikai Klub, Gergely Oszkár dr. a Hungária Vivó-Club, Lövész Antal a Szegedi Torna-Egylet, Fischer Mór mérnök a Törekvés Sport- Egylet és Huszár Károly a 33-asok Football- Clubja nevében mondtak üdvözlő beszédet. Ezek után Brüll Alfréd, az MTK illusztris elnöke «szedte csokorba az elhozott virágokat«. Remek szép, a minduntalan felhangzó zajos tapsoktól megszaggatott magasszárnyalású beszédében elsősorban a régiekről emlékezett meg s azoknak alapvető munkáját értékelte, majd összehasonlítást tett a sági és uj korszak közt. Kimutatta, hogy a sport mily fontos nemzeti tényező, s mily sok szolgálatot tett már a nemzeti eszmének. Majd a sport elfajulásaira mutatott rá s annak a kinövéseit, .p. kíméletlenséget, a sportnak a tanulmányok rovására való túlzott kultiválását, a szövetségek s egyesületek szűnni nem akaró harczást ostorozta. Beszédét annak a reménynek a kifejezésével fejezte be, hogy a sport fattyúhajtásait az illetékes tényezők mihamarább lenyesegetik, s a teljes harmónia helyreállván, a magyar sport még sokkal nagyobb fejlődést fog a jövőben felmutatni. Hatalmas tapssal köszöntötte a vendégsereg a gyönyörű beszédet, amely után az este érkezett üdvözlő táviratokat olvasták fel. A társaság még sokáig, jó hangulatban együtt maradt.

/Az Újság 1913. 11. 18./

Egy kevésbé kerek évforduló: 40 éves jubileumi verseny

50 évesek lettünk

Ötvenéves az MTK

A Magyar Testgyakorlók Köre csütörtökön este ½ 8 órakor tartja a Hungária úti sporttelepen lévő klubházában 50-ik évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen Brüll Alfréd fog elnökölni. A kék-fehérek klubja minden sportágban rendezett jubiláris versenyeket és mérkőzéseket s a jubiláris sportünnepeket ez a „csendes” közgyűlés fogja lezárni. Ez azonban nem ok arra, hogy a sporttársadalom tudomást ne vegyen erről az évfordulóról s körül ne vegye szeretete és elismerése jeleivel a jubiláló MTK-t.

Nincsen úgyszólván sportág, amelynek egyik vagy másik szakaszában szerepet ne játszott volna az MTK. Kezdjük az atlétikában, amelyben Ondrus, Bodor, Szalay, a Holits-testvérek, báró Wardener nevei, folytatjuk az úszáson, ahol Halmay és Kiss Géza, a vizipólóban pedig a Homonnayak és Keserűek, a birkózáson, amelyben Weisz Richárd, Payr Hugó, Fischer Tibor alakjai bukkannak fel a múltból hirtelen előttünk. A vívás, torna, tennisz, pingpong, boksz és minden más sportág otthont, áldozatkész vezetőket s lelkes gárdát talált az MTK-ban.

A klub legnagyobb sikereit azonban a labdarúgásban érte el. A BTC után az FTC-vel szinte egyidőben kezdte meg a harcot az alapító piros-fehérekkel, csakhamar felül is múlták ők ketten s megkezdődött az FTC A MTK-nak nemcsak a magyar sportban, hanem a futballtörténelemben is páratlan vetélkedése, amely nemcsak a két klubot tette naggyá, hanem világhírűvé is a magyar futballt, félelmetessé és bámulttá azokat a játékosokat, akik kikerültek iskolájukból. Hosszú névsort kellene felsorolni, hogy mindenki érdeme szerint helyet kapjon, csak Orth, a Konrádok, Schaffer, Braun, Molnár, a Nyul és Kertész testvérek, Szabó, Révész neveit említjük fel, akik a kék-fehér színek legnagyobb diadalainak részesei voltak. Külön ki kell emelni az MTK vezetőinek érdemét, akik mindenkor a szép és jó futball, a technika, stílus, ész és ötletesség útján vezették a rájuk bízott csapatokat, amelyek éppen ezért mindenkor szívesen látott vendégek voltak a külföldön, ahol mindenütt megbecsülést szereztek a magyar futballnak.

Az MTK ötvenéves múltja után megérdemli, hogy megálljunk egy pillanatra s a jól végzett munka elismerésével bocsássuk a klubot, újabb ötvenéves útjára.

(dr. f. j.)

/Pesti Napló 1938. 11. 16./

70 éves jubileumunk

75 évesek lettünk

Megdöbbentő - számomra legalábbis biztosan - de az 1963. novemberi magyar sajtóban egy sort sem találtam az MTK jubileumáról. Volt viszont megemlékezés a Filmhíradóban, igaz ez alig különbözött az öt évvel korábbitól.

75 évesen

és 90 évesen

100 évesek lettünk

Centenáriumi díszközgyűlés

Százéves az MTK-VM

Tegnap délután a Budapest Kongresszusi Központ Pátria-termében centenáriumi díszközgyűlésre került sor abból az alkalomból, hogy száz évvel ezelőtt egy fővárosi kávéház termében 31 tag részvételével megalakult a Magyar Testgyakorlók Köre. Az ünnepi díszközgyűlés dr. Nagy László ügyvezető elnök megnyitójával kezdődött, majd a társadalmi elnök, Fekete János pillantott viszsza az elmúlt száz esztendőre, amely példátlan sikersorozatot jelentett nemcsak a kék-fehér színeket viselő MTK-nak, majd később az MTK-VM-nek, hanem olimpiai, világ- és Európa-bajnokok révén az egész magyar sportnak. Mint Fekete János elmondta, az MTK-VM múlhatatlan érdeme, hogy soha nem feledkezett meg a múltról.

Deák Gábor államtitkár, az ÁISH elnöke elismeréssel szólt a klub hagyománytiszteletéről, a mindenkor tapasztalt sportszerűségről, amelyet a nemzetközi Fair play-díjasok szép száma is fémjelez.

A klub olimpiai, világ- és Európa-bajnokainak nevében az egykori párbajtőrvívó Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja üdvözölte a klubot a centenárium alkalmából, majd nagy taps kísérte az idei nemzetközi Fair play-díjas ifjúsági teniszező, Kissgyörgy Gergely frappáns felszólalását, aki a jövő reménységeinek nevében tett ígéretet a hagyományok folytatására.

A díszközgyűlés alkalmából számos magas állami és sportkitüntetést, emlékplakettet adtak át a múlt és a jelen sportolóinak, sportvezetőinek, akik az MTKVM színeiben szerepeltek, illetve szerepelnek.

(toldy)

/Magyar Hírlap 1988. 11. 16./


125 évesek lettünk

Százhuszonöt év, a történelem vihara

Ma ünnepli alapításának 125. évfordulóját Magyarország egyik legpatinásabb sportegyesülete, az MTK. Nem megfeledkezve a kék-fehérek 27 olimpiai bajnokáról, köztük a labdarúgókról, most a legnépszerűbb szakosztály, a futballcsapat történetét tekintjük át dióhéjban, amely a hazai örökrangsorban az FTC mögött a második 23 bajnoki címmel.

SPORTTÖRTÉNET

Magyarországon a sport, a testedzés német mintára a gimnasztikából nőtt ki. A XIX. század második felében sorra alakultak a tornaegyletek, amelyek sanda szemmel figyelték a szabadtéri sportágak növekvő népszerűségét, s nem pártolták a testedzés újabb formáit. Megalakult a Magyar Athletikai Club, amelynek tagjai nemcsak atletizáltak, hanem úsztak, birkóztak és vívtak is. Az erősen keresztény és arisztokratikus szellemiségű MAC óvakodott megnyitni a kapuit a zsidó polgárság előtt, amely új útra lépett. A sportolni vágyók szövetségesre leltek Szekrényessy Kálmánban, akinek a segítségével annak Teréz körúti lakásában 1888. november 16-án megalapították a Magyar Testgyakorlók Körét. Szekrényessy magyar nemesi származása révén garanciát jelentett arra, hogy nem felekezeti alapon szerveződik az egyesület, ami fontos volt az akkoriban a beolvadást zászlajára tűző zsidóság körében, s benne tisztelhetjük a magyar sport nemzetközileg ismert első nagy alakját. Elsőként úszta át a Balatont, majd a Boden-tavat.

A klub névválasztása áthallásos. Nincs benne utalás a zsidóságra, de még Budapestre sem, ellenben deklaráltan „magyar”, nem „torna”, hanem annál tágabb értelemmel „testgyakorló”, nem angolszász mintát követve „club”, konzervatív pátosszal nem is „egylet”, hanem valóban szép magyar szóval „kör”.

Az MTK a középpolgárság soraiból toborozta a tagjait, de a labdarúgást vonakodott felvenni a szakosztályai közé, a tagok először le is szavazták e javaslatot 1897- ben. Ám a futball hívei átszivárogtak a BTC-be, az MTK taglétszáma apadni kezdett, ezért az alapszabály módosításával az egyesület 1901- ben megalapította labdarúgó-szakosztályát. Az első, 1902-es, még tavaszi-őszi rendszerű bajnokságban az MTK a másodosztályban szerepelt, ám a következő idényt már a legjobbak között kezdte meg. Az első aranyéremre csupán újabb egy évet kellett várni (1904), a következő esztendő azért érdemel említést, mert 1905-ben választották elnökké Brüll Alfrédot, aki négy évtizeden át maradt e poszton.

1916-ban szerződött a csapathoz vezetőedzőként a skót Jimmy Hogan, aki új játékstílust honosított meg. Részben tőle ered a finom passzokra és cselekre épülő később jellegzetes magyar játékfelfogás, ami megalapozta a sikereinket. Hogan vezérletével 1917 és 1922 között zsinórban hat bajnoki címet szerzett az MTK, majd még hármat - ilyen hosszú győzelmi sorozatra azóta sincs példa a magyar futballban. Hogan olyan korszakos egyéniségekkel dolgozhatott együtt, mint például Schaffer Alfréd, Schlosser Imre és Orth György. A magyar labdarúgás 1926-ban a profizmus útjára lépett, az MTK az alapítók eszmei síkján haladva a Hungária FC nevet vette fel. A II. világháborúig a klub rendre versenyben volt az aranyért, s 1929-ben, ’36-ban és ’37-ben az élen végzett. Ezután az egyre erőteljesebb zsidóellenesség kívülről-belülről szétzilálta, 1940-ben a 2. zsidótörvény és a gyanús körülmények között elvesztett bajnoki cím hatására az elnökség lemondott, a Hungária FC feloszlatta magát. Az anyaegyesület, az MTK 1942-ig működött, amatőr labdarúgócsapata is volt, amelyet azonban egy mondva csinált ügy miatt feloszlattak. Brüll Alfréd még 1940-ben Svájcba emigrált, ahonnan 1943-ban annak a hamis hírnek a hatására, hogy véget ért a zsidóüldözés, hazatért, a nyilasok elfogták, és meggyilkolták.

A világháború csapásából az MTK gyorsan talpra állt. Az 1945- 46-os bajnokságba már benevezett, s bronzérmet szerzett. 1946 nyarán a klub vezetősége Zágrábból hazacsábította az FTC korábbi kiválóságát, Bukovi Mártont, aki nyolc éven át, majd 1957-1959 között további két évben volt a csapat vezetőedzője. Újabb aranykorszak vette kezdetét, az 1949 és 1959 közötti évtizedben az MTK - pontosabban a kommunista diktatúrában a névváltoztatások miatt sorrendben Budapesti Textiles, Budapesti Bástya, Budapesti Vörös Lobogó, 1956-tól ismét MTK - mindannyiszor a dobogón végzett, háromszor (1951, ’53, ’58) annak az első fokán. Az egyesület Lantos Mihály, Zakariás József és Hidegkúti Nándor személyében három játékost adott a „szűken vett” Aranycsapatba, az 1952-ben olimpiai bajnok együttesben Palotás Péter és Kovács Imre is helyet kapott, és persze Sándor Károlyról sem illik megfeledkezni. A klub a nemzetközi porondon kétszer (1955, 1963) megnyerte a Közép-európai Kupát, a BEK-ben 1956-ban a negyeddöntőig, a Vásárvárosok Kupájában 1962-ben az elődöntőig, a KEK-ben 1964-ben a döntőig menetelt. A Hungária körúton a mai napig emlegetik, hogy a kék-fehérek az elődöntőben a Celtickel szemben 3-0-s hátrányt dolgoztak le 4-0-s győzelemmel, a Sporting elleni finálé 3-3- ra végződött, a megismételt mécsesét a portugálok nyerték 1-0-ra. Az idény végén Sándor visszavonult, nélküle középcsapattá vált az MTK. Sőt, 1981-ben, fennállása során először kiesett a másodosztályba. Az 1986-87-es idényben Verebes József az MTK-val is csodát tett, de a középszerűség a Várszegi-korszakig állandósult. Az üzletember segítségével a csapat visszakerült az NB II-ből, majd 1997-ben és ’99-ben bajnokságot nyert. Várszegi idővel letett arról, hogy a nemzetközi porondon is ütőképes gárdát faragjon, de az MTK így is még két aranyat szerzett (2003, 2008), miközben Agárdon megalapult a Sándor Károlyról elnevezett akadémia.

Örömmel mondanánk, ez az intézmény garancia az újabb sikerek elérésére, de ünneprontás nélkül, a legtöbb magyar egyesülethez hasonlóan a múltjára az MTK is büszkébb lehet, mint a jelenére.

/Magyar Nemzet 2013. 11. 16./


134 évesek lettünk

Sportrádió: Hazafutás Dr. Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke

(A közölt írások eredeti szövegén nem változtattunk, meghagyav a korabeli írásmódokat és az esetleges sajtóhibákat is.)


Egy régi arc új feladatkörben - Balogh Béla

a kép forrása: mtkbudapest.hu

Aligha szükséges olvasóinknak elmesélni, ki az a Balogh Béla. Aki az elmúlt bő két évtizedben csak egy kicsit is figyelt arra, ami az MTK labdarúgócsapatánál történik, az pontosan tudja, kiről van szó. Béla nem túl régen még az ellenfeleink csatárainak életét keserítette a zöld gyepen, most viszont már a másik oldalra került, a kispadon ül. Már azokban a ritka pillanatokban, amikor egy edző nyugodtan tud ülni a padon. Bélával sajnos nem lehetett mindarról beszélni, ami úgy gondolom, érdekelné a publikumot. Nem azért, mert ne akart volna némely kérdésekre válaszolni, hanem azért, mert a kék-fehérben töltött negyedszázadának átbeszélése meghaladja egy riport kereteit, abból inkább nagyregény lenne. Így az interjú tárgya elsősorban a jelen volt.

B.T.: Eddigi életed nagyobb részét az MTK-ban töltötted, itt értél el szinte mindent. Mi, szurkolók ezt csak megköszönni tudjuk neked! Labdarúgóként már a kétezres évek elejének sikercsapatában is alapember voltál, és edzői pályád első éveiben megint visszatértél a klubhoz. Kisgyermekként, gyakorlatilag Várszegi Gáborral együtt érkeztél és kisebb-nagyobb szünetekkel azóta is itt vagy, így komoly rálátásod van az MTK elmúlt negyedszázadára. Te hogy ítéled meg ezt a korszakot?

B.B.: Sikernek élem meg, mind az MTK, mind a saját magam részéről. Az MTK Budapest olyat alkotott utánpótlás szinten, ami egyedülálló volt, olyan futballisták kerültek ide és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára, akik meghatározóak lettek itthon vagy akár külföldön is. Klubunk nevéhez fűződik az első akadémia, hosszú éveken keresztül egyeduralkodók voltunk utánpótlás terén. Később ez valamelyest változott, ami az MTK szempontjából nem feltétlenül előnyös, de a magyar focinak jót tesz, hiszen nem egy helyre koncentrálódnak a legjobb játékosok, abban viszont van vita, hogy valóban szükség van-e ennyi kiemelt akadémiára, illetve van-e annyi tehetség egyáltalán, hogy mindegyik kiemelkedő szinten működhessen. Ami engem illet, itt mutatkoztam be, innen lettem válogatott, mindenért csak hálával tartozom a klubnak. Jelenleg a fiam is az MTK Budapestnél focizik, és épp most vesztünk össze, hogy nem hajlandó más kabátot felvenni, csak az MTK-logóst!

Gólöröm: Balogh Béla, Kanta Józsi, Hrepka Ádám, akik ma is az MTK-t szolgálják

a kép forrása: nemzetisport.huB.T.: Rövid másodedzői időszak után az U19 vezetőedzője lettél. Ez akár szokványos edzői karriernek is mondható lenne, de az első évedben az ifi BL-ben is helyt kellett állnod trénerként. Mekkora teher volt ez?
B.B.: A teher mindig nagy, mert ha nem érdekelne az MTK sikere, félvállról vehetném az egészet. Persze nem ez a helyzet, tehát meg akartam felelni az elvárásoknak, hiszen klubunknál ebben a korosztályban a folyamatos fejlődés mellett már számít az eredmény is, ezért szeretnénk, ha mindig győzne és sikeres lenne a csapat.

B.T.: Nem féltél, hogy ebből csak rosszul jöhetsz ki? (Ha nyerünk, azt mondhatják, ez még Horváth Dávid eredménye, ha vesztünk, akkor te viszed el a balhét.)
B.B.: Számomra mindegy, hogy kié a siker vagy épp a kudarc, csak az számít, hogy az MTK Budapest, mint klub sikeres legyen. Nem számít, hogy ki ül a kispadon és ki játszik.B.T.: Az Ashdod elleni hazai meccs előtt a sajtóban több helyütt arról cikkeztek, hogy történelmi siker kapujában az MTK, sőt olyan is volt, ahol már akkor azt írták, hogy történelmi sikert ért el az MTK.  Ez mekkora lelki terhet tett a csapatodra?
B.B.: Ezek a fiúk mentálisan erősek, szerintem inkább tüzelte őket a tét és a körítés. Az első félidőben le lehetett volna zárni az összes kérdést, és erre meg is voltak a lehetőségeink. Egészen addig nem volt gond, amíg nem kaptunk gólt, nem is gondoltam, hogy probléma lehet. A kapott gól után természetesen egy másik meccs indult, ott már az volt a legfontosabb, hogy megőrizzük az előnyünket és kiharcoljuk a továbbjutást. Én is próbáltam végig nyugtatni őket, kisebb-nagyobb sikerrel. A visszavágó végén még mi is kijöhettünk volna nyertesen, mert a lehetőségeink megvoltak, csak az utolsó passzok nem úgy sikerültek.

B.T.: Változtattál-e valamit, vagy az idő rövidsége miatt próbáltad változtatás nélkül folytatni Dávid munkáját? Illetve most, hogy van bőven idő a következő ifi BL-meccsig, fogsz-e valamit változtatni?
B.B.: Már a Jelgava ellen is ott voltam Dávid stábjában, sok mindent együtt beszéltünk meg és rágtunk át - ez a fajta remek kapcsolat és együttműködés alapból is jellemző a teljes szakmai munkára az MTK-nál -, így nagyon változtatni nem kellett, egy hullámhosszon voltunk. A meccselés más tészta, ott a saját megérzéseimre hagyatkoztam.

B.T.: Nagyon szerényen nyilatkoztál a sikert követően, de ebben nyilván neked is nagy szereped van, mivel ha nem is vezetőedzőként, de korábban is a csapattal dolgoztál.  A szerény nyilatkozatok ellenére ugye magadénak is érzed az eredményt?
B.B.: Valamennyire természetesen igen, hiszen én is dolgoztam a srácokkal, már az előző idényből is ismertem őket. Összességében azért a teljes akadémiai munka és az egész csapat érdeme a továbbjutás, hiszen a játékosok küzdöttek-hajtottak, mi pedig irányítani próbáltuk őket, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.

B.T.: Mekkora volt a siker visszhangja? Mit éreznek ebből a srácok? Mennyire tudják ezt a helyén kezelni?
B.B.: Nem egyszerű nekik, mert sok pozitív visszajelzést kaptak, mindenki gratulált nekik, érezték, hogy nagy eredményt értek el. Az Ajax elleni meccs lesz a következő mérföldkő, ahol be tudják majd lőni, hol is tartanak.

B.T.: Mit vársz a folytatástól? Lehet esélyünk Európa talán legjobb nevelőegyesülete, az Ajax ellen?
B.B.: Egy meccsen természetesen bármi előfordulhat, nem oda-visszavágós párharcról beszélünk. Az Ajax magasabb polcon helyezkedik el, mint mi, de ettől függetlenül úgy kell kimenni a pályára, hogy ha megmutatják, mi van bennük, okozhatnak meglepetést is. Ez óriási lehetőség, hogy nemzetközi, az elithez tartozó szinten is bizonyítsanak.

B.T.: A legnagyobb tehetségeink most egy top csapat ellen mutathatják meg magukat. Erre már oda fog figyelni az európai focivilág. Lehet, hogy lesznek, akiknek azonnal szerződést fognak ajánlani külföldről. Az anyagiakat most tegyük félre egy pillanatra. Tisztán csak a fiúk fejlődése, karrierje szempontjából szerinted érdemes már ilyen fiatalon külföldre igazolni?
B.B.: Úgy gondolom a tavalyi példából is - említhetem Vancsa Zalán esetét -, hogy az ifi BL-nek az eddigi szakaszát is komoly figyelem övezte és élvezi. A kérdésre visszatérve: ha van rá lehetőség, menjenek! Ugyanakkor ezt az élet úgyis adja, ha most nincs esélye rá, akkor majd később szerződik el. Mindkét út sikerességére láttunk már példát, nincs egyértelműen bevált recept.

a kép forrása: mtk.hu

B.T.: Ahhoz, hogy jövőre is lehessenek ifi BL-álmaink, az U19-ben bajnokságot kéne nyerni, de pillanatnyilag a 9. helyen áll a csapat - igaz, a hagyományosan tavasszal gyengélkedő felnőtt csapatunkkal szemben a fiatalok tavasszal szoktak menetelni. Látsz erre ebben a bajnokságban is esélyt? Mennyire áldozzuk be a hazai bajnokságot az ifi BL kedvéért?
B.B.: Nem akartuk beáldozni a bajnokságot, de sajnálatos módon sok meccs nyögvenyelősre sikeredett. Voltak rosszkor jövő kiállítások, voltak olyan találkozók, amik nem úgy alakultak, ahogy vártuk, emiatt nagyon megnehezítettük a saját magunk életét, így be kell vallani, hogy ez most nem néz ki jól a felsőházba jutás szempontjából. Viszont nagyon sűrű a tabella, hiszen alig 4 pontra vagyunk a harmadik helyezettől, így gyorsan változhatnak a dolgok, azért dolgozunk, hogy előrébb lépjünk.


B.T.: Beszéljünk kicsit rólad. Még szinte kezdő edzőként van-e már valamifajta kialakult edzői filozófiád? Mit szeretnél viszont látni tanítványaidtól a pályán?
B.B.: A tradicionális régi MTK-stílust a modern focival szeretném ötvözni. A labdabirtoklásra épülő játékot favorizálom, de mellette elengedhetetlen, hogy a fizikális mutatók kiemelkedőek legyenek, hiszen sok sprint, futás, kitámasztások nélkül ma már nem lehet meccseket nyerni.

B.T.: Egy utánpótláscsapat esetében a sikert a kinevelt játékosok számával és minőségével lehet mérni, egy edzőtől viszont győzelmeket, bajnoki címeket, érmeket várnak. Te miben méred a saját sikeredet?
B.B.: Az MTK-nál évek óta remekül működik a felfelé áramoltatás, ezt mutatja, hogy a felnőtt válogatott keretében az utóbbi időszakban sok olyan fiatal játékos van, aki a klubunknál lépett át az utánpótlásból a felnőtt futballba, így a jövőben is az lenne a legfontosabb, ha minél több játékos kerülne fel az első csapathoz, hiszen az minősíti a munkánkat leginkább.

B.T.: Gyorsan bedobtak a mélyvízbe, de van azért ennél még mélyebb víz is. Hogyan tovább? Hol szeretnéd látni Balogh Bélát 10 év múlva?
B.B.: Vannak ambícióim, egy felnőttcsapatot szeretnék irányítani!

Köszönöm a beszélgetést, gratulálok az eddigi eredményeidhez és tovább sok sikert kívánok!

/Bodrogi Tamás/


Sportolási lehetőségek az MTK-ban

Kedves Lányok és Fiúk!

Négy szakosztályunk hirdetett toborzót az elmúlt időszakban. Várják a jelentkezéseteket. Négy markánsan különböző sportágról van szó, mégis van ami közös bennük. Bármelyiket is választod biztos lehetsz benne, hogy kitűnő körülmények közé kerülsz, remek szakemberek fognak veled foglalkozni, akik nagy szeretettel várnak.

Az MTK Budapest kínálata persze ennél sokkal bővebb. 20 sportág űzhető egyesületünkben. Ugyan most ezek közül csak négy hirdetett toborzót, de ha téged valamelyik másik sportág érdekelne, amit szeretnél űzni vagy csak kipróbálni, ne habozz akkor is jelentkezz. Ha a kapcsolatfelvételhez segítségre van szükséges, írj az mtkcsalad@mtkcsalad.hu címre vagy a mtk@mtk1888.hu címre. Szívesen segítünk!


  


SZEGŐ TIBOR

kommunikációs igazgató

Új Hidegkuti Nándor Stadion
1087 Budapest Brüll Alfréd utca 2.
Mobil: +36-70-554-3737
E-mail: szego.tibor@mtk1888.hu
FB: facebook.com/mtksport
Web: mtk.huAz MTK Budapest bridzs szakosztálya kezdő, újrakezdő tanfolyamot indít. Nálam lehet erre jelentkezni, a lentebbi elérhetőségeimen. Ennek időpontja a megfelelő számú jelentkező esetén velük közösen kerül majd kialakításra.

Ára alkalmanként 3000 Ft MTK-sportolóknak, és az MTK Baráti Kör tagjai számára 1500 Ft, rendszeressége pedig a résztvevőkkel megbeszélve heti egy, vagy heti két alkalom. Juttassátok el ezt azon ismerősötökhöz, akit ez érdekelhet. (Akit meg nem, azt győzzétek meg!) Mindenkit szeretettel várunk!

e-mailben: hazai.tamas@mtk1888.hu

telefonon: +36 70 750 1335

HAZAI TAMÁS

technikai vezető, bridzs szakosztály


Nagytakarítás, téliesítés és egy hatalmas sekli

Az óraátállítás és a hideg beköszöntésével nem sok lehetőségük van már az iskolából leérkező evezősöknek a vízreszállásra. Beltéri edzésekre kell átrendezkedni, és ha már mindenki segít, érdemes kicsit rendbeszedni a csónakház tájékát. Az őszi nagytakarításon a szakosztály apraja-nagyja részt vett hát, különböző munkacsoportokban ki-ki a maga feladatát elvégezve.

Serdülő lányaink a csatornát tisztították meg a falevelektől.       

A kicsik közös erővel elhordták a kivágott tuja ágait, valamint segítettek a lomtalanításban és a hangárok rendszerezésében. 

Serdülő és ifi fiainkra az erőnléti feladatokban számíthattunk igazán, hajók átpakolása, motorcsónakok kivétele és némi betontörés jutott nekik. A nagyfiúk csoportja pedig komolyabb bontási feladatokat kapott, valamint a – téli munka szempontjából immár szükségessé váló – helyfelszabadítást is elvégezték, kipakolva a nagyobbik öltözőhelyiséget, mely immár ergométer „teremként” fog funkcionálni.

Az eredmény végül remek lett, tető alá kerültek az eddig csak a fűben rejtőző hajók, a motorcsónakok pedig elzárt tárolójukban alhatnak téli álmot.

Mindeközben a nagyobbak egy napsütötte szezonzáró verseny keretében részt vettek a 4x4 elnevezésű versenyen, melyet az 50-es kilométerkőtől rajtolva, a Kis-Dunán felfele evezve teljesítenek a versenyzők, üldözéses formában. A táv 4 km, és kizárólag négyek és négypárevezősök küzdenek meg egymással. A leggyorsabb egység minden évben elnyeri a győztesnek járó vándordíjat, mely egy hatalmas seklit formáz meg. Idén ismét az MTK Budapest nevét lehet majd felvésni, hiszen Galambos Péter, Bácskai Máté, Szabó Márton és Szász Benjamin győzelméhez kétség sem fért.

A munka folytatódik tovább, a terep készen áll a téli edzésekre! A következő versenyt már a téli alapozás szellemében rendezik utánpótlásunk számára, az evezős triatlon keretében evezős ergométeren, futva és úszva kell majd megmérkőzniük. Következő számunkban erről számolunk majd be!

/Polivka Dóra/

(A cikkben megjelent képek Szente Dóra, Galambos Péter és Polivka Dóra fotói.)


Öt induló, négy érem

MTK-sikerek a korosztályos ökölvívó ob-n

Idén Csepelen rendezték meg az U12-serdülő-junior ökölvívó országos bajnokságot. Az ob minden esetben az év legjelentősebb tornája, gyakorlatilag egész évben erre készülnek a versenyzők és egyesületek.

Mi nagyobb létszámmal terveztük az indulást, de sajnos betegséghullám miatt több versenyzőnk nem indulhatott. Még így is az indulóink között Tóth Nikolett egy hetet tudott csak edzeni a betegsége után. Jakab Lorenzo szintén betegség után tudott pár napot edzeni rá, ráadásul egy régi térdsérülése is akadályozta. A végén 5öt versenyzőnk lépett ringbe. Serdülők között Kállai Dominik 70 kg, Tóth Nikolett 65kg, Bangó Dezső 48 kg, junioroknál Kovács Kornél 50 kg és Jakab Lorenzo +90 kg.

Azzal, hogy Jakab Lorenzo kemény küzdelmek során megszerezte a magyar bajnoki címet, újra van az új korosztályban is az MTK-nak válogatott versenyzője. Ki szeretnénk emelni, hogy Tóth Nikolett és Bangó Dezső hatalmas fejlődést mutat. Mindkét versenyzőnk úgy lett sikeres, hogy mindössze fél évvel ezelőtt kezdték el elsajátítani nálunk az ökölvívás alapjai. Bangó Dezsőnek azonnal az ob volt az első hivatalos versenye, Tóth Nikolettnek a második. Jakab Lorenzonak van egy régi térdsérülése, amit már nyáron meg kellett volna csináltatni, de nem hagyta, mert akkor ki kellett volna hagynia az ob-t. Majd edzésen erre rásérült és csak könnyített munkát végezhetett. Ráadásnak nagyon nehéz három ellenfélen keresztül kellett fájó, jegelt térddel a végső győzelemig vonulnia, így az ő teljesítménye duplán értékes és tiszteletreméltó.

Jakab Lorenzo döntője

Az MTK Budapest ismét megmutatta, hogy nem véletlenül tartják ma is az egyik legjobb utánpótlás-nevelő műhelynek. Büszkék lehetünk a gyerekek teljesítményére és kiemelten el kell ismernünk edzőink: Drexler Géza vezetőedző, Kovaschitz Antal és Krizsa Sándor edzők munkáját a gyerekekkel. Összetartó, erős csapat a miénk.

/Rózsa Mihály/


MTK-sikerek a bridzs ifjúsági bajnokságon

Idén november 12-én rendezték meg az ifjúsági páros bajnokságot, rekordszámú, 18 pár részvételével. Kiemelt figyelemmel követjük őket, hiszen ők jelentik a magyar bridzssport jövőjét, közülük kerülnek ki majd a jövő bajnokai, és nem utolsósorban legtöbbjük MTK Budapest-sportoló, vagy az lesz január elsejétől.  A versenyt a papírformának megfelelően a friss korosztályos világbajnoki ezüstérmes Argay Zsolt – Kémény Márk páros nyerte, szorosan a második Márki-Zay János - Jánosik Máté és a harmadik Kovács Artúr – Tőkés Dénes pár előtt.

/Hazai Tamás/


MTK Baráti Kör Program

Klubnap

A következő hónap első csütörtökén ismét klubnapot tartunk! December elsején - alkalmazkodva a labdarúgó-vb időrendjéhez - a szokottnál korábban kezdünk. Háromnegyed négytől várjuk érdeklődő szurkolótársainkat, hogy a négy órakor kezdődő vb-mérkőzést már közösen tudjuk végignézni. Utána jöhetnek a szokásos játékok és a beszélgetés. Mindenkit szeretettel várunk a Récsei Center első emeleti bridzs termében.

Az előző szurkolótalálkozónk - melyet Mitrovits Miklós könyvbemutatójával együtt tartottunk - képei

az összes kép forrása Blaha Judit Facebook oldala, fótók: Blaha Judit

Fenyvesi Antal, Kárpáti Tamás, Csépe László

Pandzarisz Sándor, Mitrovits Miklós

Mitrovits Miklós, Bodrogi Tamás

Szabó Dávid, Deutsch Tamás, Zakor Sándor, Pandzarisz Sándor

Koszorúzás

A klub napot megelőzően november 30-án délután 17 órakor a Farkasréti temetőben megkoszorúzzuk Dergács Ferenc sírját. A sírhely a Farkasrét 36-1-es parcella első sorában 49/50-es számon található.
Miért ekkor koszorúzunk?
Ezen a napon lenne 100 éves Dergács Ferenc.
Ki is volt ő?
Az idősebbeknek aligha kell magyarázni, de a fiatalabbak már sajnos nem emlékezhetnek rá. Dergács Ferenc "civilben" élelmezésügyi minisztehelyettes majd a Monimpex vezérigazgatója volt. A hatvanas évektől haláláig töltötött be az MTK vezetőségében különböző pozíciókat. Többek között volt az MTK elnökségi tagja és a labdarúgó szakosztály elnökhelyettese is.
A koszorúzáson képviselteti magát az MTK Budapest Zrt. és az MTK Budapest Sportegyesület is. Természetesen várjuk mindazokat az eseményre, szerették, tisztelték Dergács Ferencet vagy csak szívesen résztvennének egy megemlékezésen, ahol egy egykor az MTK-ért szívvel-lélekkel dolgozó ember emléke előtt tisztelgünk.

Két nehéz mérkőzés után - biztató jelek, de pont nélkül

 

Röplabdázóinknál sajnos nem volt elég, hogy az előzetesen nyerhetőnek kalkulált MÁV Előre elleni meccset elveszítettük, súlyosan megsérült az eddig remekül teljesítő Garai Zsófi is, akire hírek szerint hosszú kihagyás vár. Így vártuk tehát a következő két mérkőzésünket, amelyek nem elég, hogy nem tartoztak elsőre a nyerhető kategóriába mindkettőjükkel (Szent Benedek BRA, BRSE) idegenben kellett megmérkőznünk. A lecke tehát fel volt adva...

A Füred ellen már látszott, hogy Briga Zsani lesz a helyettese Zsófinak, és a kényszerű csere működött is: az első szettben egy hajszálra voltunk attól, hogy megnyerjük, és a másodikban is alaposan megszorongattuk a Balaton-partiakat. A harmadik szett már relatíve simább volt, így győzött a rutin. Azonban szégyenkeznünk így sem kell, emelt fővel jöhettünk le a pályáról - Szent Benedek BRA -MTK Budapest 3:0 (24, 22, 16).

a kép forrása: mtk.hu, fotó: Hegedűs Gábor


A békéscsabaiak ellen, ha lehet még nehezebb feladat várt ránk, a BRSE remekül erősített, egyértelműen a csúcsra tör, és az ellenünk vívott meccsig igaziból senki se tudta őket megszorítani. Ez sajnos nekünk se sikerült, különösen az első szett lett csúnya, amit 25:7-re veszítettünk el, utána voltak ugyan felvillanásaink, de ez csak ahhoz volt elegendő, hogy végül kvázi valamelyest emelt fővel hagyjuk el a pályát - Swietelsky BRSE - MTK Budapest 3:0 (7, 17, 18)

Amit talán az eddigi szereplésből a pozitívum, az a két légiósunk játéka, mind Anja, mind Linda egyenletesen jól teljesítettek idáig, ugyanezt említhetjük Berkó Lili és (amíg meg nem sérült) Garai Zsófi esetében is. Ami talán eddig a legégetőbb gond, hogy rövid a cserepadunk, valamint a két légiós mellől hiányzik 1-2 olyan ponterős játékos, mint tavaly pl. Viru, Sziládi Viki, vagy Kengi. De talán megoldható lesz idővel házon belül is ez a kérdés, akár Grétiben, akár Szabó Liliben van potenciál.

Az előbb említett két meccset követően most - a sormintát folytatva - két hazai találkozó következik, előbb a Kaposvár, utána az Újpest ellen. Egyik sem lesz könnyű, de felszabadult játékkal egyik sem teljesíthetetlen. Hajrá MTK!

/Lukácsi Attila/


Kék túra

November 27– én, vasárnap Kazincbarcikára látogat csapatunk.

Előző útunkon, Ajkán annak ellenére, hogy hétközi forduló volt, mintegy 25 szurkolónk tekintette meg a helyszínen a mérkőzést.

Kazincbarcika

2022. november 27. (vasárnap). Kezdés 13 órakor. A két stadion közötti távolság 207 km. A menetidő gépkocsival 1 óra 58 perc. Az út nagy részét, Miskolcig autópályán tehetjük meg.

A város, a térség egyik legnagyobb ipari központja. Egyik legjelentősebb vegyipari települése az országnak. Főleg műanyag-előállítással foglalkoznak. A BorsodChem a lakosság nagy részének biztosít állást, megélhetést.

Turisztikai látványosságban nincs túl nagy választék. Mindössze egy csónakázó tó és az annak környezetében levő pihenő park, ami említhető, ahol kellemes a kikapcsolódás az oda látogatóknak.

Zsinagógáját elbontották. A várost Miskolc felől elérve, a jobb oldalon a benzinkútnál állt az épület.

A zsidó temetőt a sajókazinci temetőnél találjuk, a Jószerencsét úton.

Kazincbarcika, Csónakázó tó

a kép forrasa: hu.wikipedia.org fotó: Jávori István


Kazincbarcika környéke: Rudabánya, Edelény, Putnok

Rudabánya

Ősi ércbányász város. Napjainkban a látványos, hazánk legmélyebb bányatavával büszkélkedő területet egy tanösvény és a Rudapithecus Látogatóközpont mutatja be. A városban pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum várja a bányászmúlt iránt érdeklődő látogatókat.

Zsinagóga nincs a városban, a zsidó temető az Ady Endre utcában található.

Edelény


Hazánk egyik legnagyobb, gyönyörű barokk kastélya, az Edelényi Kastélysziget. A látogatók egy másfél órás túrán vehetnek részt. Akik kirándulni szeretnek, azoknak érdemes a Császta dombon található Császtai kilátóhoz ellátogatni. A 16 méteres, faszerkezetes kilátóról tiszta időben a Tátra panorámájában is gyönyörködhetünk. Zsinagóga nincs a városban. A zsidó temető a Császtai úton van.

Edelény, Kastélysziget

a kép forrása: szallas.hu

Edelény, Császtai kilátó

a kép forrása: szallas.hu

Putnok


Az egykori várkastély helyén épült a XVIII. században a klasszicista stílusú Serényi kastély. Az épület nagyon leromlott állapotban van, nem látogatható. Utoljára a kastélyban szociális foglalkoztató intézet működött. Érdekesség még a köztéri kút, amely a szakállas farkas legendájának állít emléket.

Putnok, Serényi kastély

a kép forrása: a szerző tulajdona, fotó Urbánné Tolvaj Judit

Putnok, Szakállas farkas szobor

a kép forrása: a szerző tulajdona, fotó Urbánné Tolvaj Judit


Putnok vasútállomás

a kép forrása: szallas.hu


1944-nyarán 500-nál több zsidó származású magyart deportáltak Auschwitzba. 2014-ben a putnoki vasútállomáson táblát állítottak a deportálás emlékére. Putnokon a zsinagóga lakóházként funkcionál, a címét nem találtam. A zsidó temető címe Tompa Mihály út 150.

/Sas János/


Kék-fehér futballisták a világbajnokságokon 

A 22. labdarúgó világbajnokságnak Katar ad otthont. Rendhagyó időpontban, november 20-a és december 18-a között 32 válogatott részvételével rendezik meg az ország öt városának nyolc stadionjában a vb-t. Katar 2010 decemberében, azóta is vitatott körülmények között nyerte el a rendezési jogot, a végső szavazáson az Egyesült Államokat megelőzve. A zürichi voksolás első körében Ausztrália, a másodikban Japán, a harmadikban Dél-Korea esett ki a pályázók közül.

A világbajnokság érdekességei:

• Katar az eddigi legkisebb területű vb-házigazda (11 581 km²)

• először rendezik meg a világbajnokságot muszlim többségű országban, az arab világban, míg Ázsia 2002 (Dél-Korea, Japán) után másodszor házigazda

• ez az első vb, amelyet nem a hagyományos időpontban (május, június, július) rendeznek meg

• a nemzetközi versenynaptár zsúfoltsága miatt a program sűrített lesz, a csoportkörben minden játéknapon négy mérkőzést játszanak le, és 28 nap alatt lezajlik a világbajnokság összes (64) mérkőzése

• a finálét Katar nemzeti ünnepén, december 18-án játsszák le

• ez lesz az utolsó 32 csapatos döntő - a 2026-os tornán (házigazda: Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) már 48 válogatott vesz részt

Az eddigi világbajnoki címeken nyolc ország osztozott: Brazília (5), Németország-NSZK (4), Olaszország (4), Uruguay (2), Argentína (2), Franciaország (2), Anglia (1) és Spanyolország (1). A címvédő Franciaország.

* * * * * * *

A magyar válogatott eddig kilenc világbajnokságon volt ott - először 1934-ben, míg eddigi utolsó alkalommal 36 éve, 1986-ban. Első és utolsó világbajnoki mérkőzésünkön is pályára lépett kék-fehér játékos: az elsőn, 1934-ben Egyiptom volt az ellenfél, Szabó Antal állt a magyar kapuban, az eddigi utolsón, 1986-ban Franciaország ellen pedig Bognár György játszott. Azok a vb-résztvevők szerepelnek összeállításunkban, akik játékos pályafutásuk során az MTK, a Hungária FC, és a Bp.  Vörös Lobogó színeiben is szerepeltek, vagy a kék-fehér klub edzői voltak.


1934 - Olaszország:


Szabó Antal - 2 mérkőzésen játszott, 4 gólt kapott

Bíró Sándor - kerettag volt, de nem lépett pályára

Dudás János - kerettag volt, de nem lépett pályára

Kalocsay Géza - kerettag volt az ezüstérmes csehszlovák válogatottban, de nem lépett pályára - ennek ellenére érmet kapott, így ő az első vb-érmes magyar futballista - volt az MTK edzője

Bodola Gyula - 1 mérkőzésen játszott a román válogatottban

Kemény Tibor - 1 mérkőzésen játszott - volt az MTK edzője


1938 - Franciaország:


Szabó Antal - 3 mérkőzésen játszott, 5 gólt kapott

Bíró Sándor - 4 mérkőzésen játszott

Sas Ferenc - 4 mérkőzésen játszott

Titkos Pál - 2 mérkőzésen játszott, 2 gólt lőtt - ő szerezte az első magyar gólt vb-döntőben

Turay József - 3 mérkőzésen játszott

Dudás János - kerettag volt, de nem lépett pályára

Cseh II László - kerettag volt, de nem is utazott ki ("biztonsági tartalékként" itthon maradt )

Barátky Gyula - 1 mérkőzésen játszott a román válogatottban, 1 gólt lőtt

Bodola Gyula - 1 mérkőzést játszott a román válogatottban


1954 - Svájc:


Lantos Mihály - 5 mérkőzésen játszott, 2 gólt lőtt

Zakariás József - 4 mérkőzésen játszott

Hidegkuti Nándor - 4 mérkőzésen játszott, 4 gólt lőtt

Palotás Péter - 2 mérkőzésen játszott, 2 gólt lőtt

Kovács I Imre - kerettag volt, de nem lépett pályára, így az akkori szabályok szerint nem vb-ezüstérmes

Gellér Sándor - kerettag volt, de nem lépett pályára, így az akkori szabályok szerint nem vb-ezüstérmes

1958 - Svédország:


Sipos Ferenc - 4 mérkőzésen játszott

Hidegkuti Nándor - 2 mérkőzésen játszott

Sándor Károly - 3 mérkőzésen játszott, 1 gólt lőtt

Vasas Mihály - ekkor a Salgótarjáni BTC játékosa - kerettag volt, de nem lépett pályára

Sárosi László - 4 mérkőzésen játszott a Vasas játékosaként - volt az MTK edzője


1962 - Chile:


Sipos Ferenc - 4 mérkőzésen játszott

Sándor Károly - 3 mérkőzésen játszott

Sárosi László - 4 mérkőzésen játszott a Vasas játékosaként - volt az MTK edzője

Nagy István - kerettag volt, de nem lépett pályára

Bödör László - kerettag volt, de nem lépett pályára


1966 - Anglia:


Nagy István - 2 mérkőzésen játszott

Sipos Ferenc - 4 mérkőzésen játszott - ekkor a Honvéd játékosa volt

Gelei József - 3 mérkőzésen játszott - ekkor a Tatabánya játékosa volt


1978 - Argentína:


Fülöp Ferenc - kerettag volt, de nem lépett pályára

Tóth József - 3 mérkőzésen játszott - ekkor az Újpesti Dózsa játékosa volt

Törőcsik András - 2 mérkőzésen játszott - ekkor az Újpesti Dózsa játékosa volt

Tóth András - 1 mérkőzésen játszott - ekkor az Újpesti Dózsa játékosa volt


1982 - Spanyolország:


Tóth József - 2 mérkőzésen játszott, 1 gólt lőtt - ekkor az Újpesti Dózsa játékosa volt

Törőcsik András - 2 mérkőzésen játszott - ekkor az Újpesti Dózsa játékosa volt

Pölöskei Gábor - 3 mérkőzésen játszott, 2 gólt lőtt - ekkor a Ferencváros játékosa volt


1986 - Mexikó:


Bognár György - 3 mérkőzésen játszott

Hannich Péter - 1 mérkőzésen játszott - ekkor a Győri Rába ETO játékosa volt

* * * * * * *

Hungária FC, Vörös Lobogó, MTK játékosként léptek pályára világbajnokságon:


Szabó Antal

a kép forrása: Színházi Élet

1937. évi 25. szám

Bíró Sándor

a kép forrása: Színházi Élet

1937. évi 25. szám

Titkos Pál

a kép forrása: Színházi Élet

1937. évi 25. szám

Sas Ferenc

a kép forrása: Színházi Élet

1937. évi 25. szám

- Szabó Antal

- Bíró Sándor

- Sas Ferenc

- Titkos Pál

- Turay József

- Lantos Mihály

- Zakariás József

- Hidegkuti Nándor

- Palotás Péter

- Sipos Ferenc

- Sándor Károly

- Nagy István

- Bognár György


Hungária FC, Vörös Lobogó, MTK játékosként kerettagok voltak, de nem léptek pályára világbajnokságon:


Dudás János

a kép forrása:

fradi műsorlap

Cseh /Matyi/ László

a kép forrása:

magyarfutball.hu

Gellér Sándor

a kép forrása:

Joó Alfréd archívuma

Bödör László

a kép forrása:

fradi műsorlap

Vasas Mihály

a kép forrása:

fradi műsorlap

- Dudás János

- Cseh II László

- Kovács I Imre

- Gellér Sándor

- Bödör László

- Fülöp Ferenc

- Vasas Mihály (az 1958-as vb-n még a SBTC

futballistája volt, utána igazolt csapatunkhoz)


Pályára léptek világbajnokságon, de a vb előtt, vagy után voltak a Hungária FC, illetve az MTK játékosai:


Gelei József

a kép forrása: olimpia.hu

Törőcsik András

a kép forrása: fradi műsorlap

Tóth András

a kép forrása: fradi műsorlap

Hannich Péter

a kép forrása: szovetseg.mlsz.hu

- Bodola Gyula

- Barátky Gyula

- Gelei József

- Tóth József

- Törőcsik András

- Tóth András

- Pölöskei Gábor

- Hannich Péter


 

Kemény Tibor

a kép forrása:

Joó Alfréd archívuma

Hidegkuti Nándor

a kép forrása:

Joó Alfréd archívuma

Sárosi László

a kép forrása: Bodor Ferenc:

Illés Béla a legnagyobb király

Pölöskei Gábor

a kép forrása:

mtk.hu

Pályára léptek a világbajnokságon,

és voltak a Hungária FC, vagy az MTK edzői:


- Kemény Tibor

- Hidegkuti Nándor

- Sárosi László

- Pölöskei Gábor

- Bognár GyörgyKovács Imre

a kép forrása: mtk.hu


Kalocsay Géza

a kép forrása: mtkbudapest.hu

Kerettagok voltak a világbajnokságon, de nem léptek pályára,

és voltak a Hungária FC, vagy az MTK játékosai, edzői:


- Kalocsay Géza

- Kovács I Imre


Kék-fehér kötődésű szövetségi kapitányok

és edzők a világbajnokságokon:


Schaffer Alfréd

a kép forrása:

mtk.hu

Sebes Gusztáv

a kép forrása:

Színházi Élet 1937. évi 25. szám

Mándi (Mandl) Gyula

a kép forrása:

Színházi Élet 1937. évi 25. szám

Mezey György

a kép forrása:

nemzetisport.hu

- Schaffer Alfréd - edző -1938

- Sebes Gusztáv - szövetségi kapitány - 1954

- Mándi Gyula - állami edző - 1954

- Mezey György - edző - 1982

- Mezey György - szövetségi kapitány - 1986


 A Hungária FC, a Vörös Lobogó és az  MTK futballistái közül ők vettek részt a legtöbb világbajnokságon:


- Sipos Ferenc - 3 vb-n vett részt, 2-szer az MTK, 1 alkalommal pedig a Bp. Honvéd játékosként (rajta kívül a magyar futballisták közül csak Grosics Gyula és Mátrai Sándor vett részt 3 vb-n).

- Szabó Antal - 2 vb-n védte a magyar válogatott kapuját.

Sándor /Csikar/ Károly

a kép forrása:
mtk.hu

Tóth /Jokka/ József

a kép forrása:
pecsaktual.hu

Lantos Mihály

a kép forrása: mtk.hu

- Bodola Gyula - 2 vb-n játszott

- Hidegkuti Nándor 2 vb-n játszott

- Sándor Károly - 2 vb-n játszott

- Tóth József  - 2 vb-n játszott

- Törőcsik András - 2 vb-n játszott


A Hungária FC, a Vörös Lobogó és az  MTK futballistái közül ők játszották világbajnokságokon a legtöbb mérkőzést:


- Sipos Ferenc - 12 (ebből MTK - 8, Honvéd - 4)

- Hidegkuti Nándor - 6

- Sándor Károly - 6

- Szabó Antal - 5

- Lantos Mihály - 5

- Tóth József - 5


A világbajnokságon pályára lépők, illetve a kerettagok közül szerencsére még köztünk vannak:


- Bognár György

Bognár György

a kép forrása: mtk.hu

Fülöp Ferenc

a kép forrása: mtk.hu

- Vasas Mihály

- Bödör László

- Fülöp Ferenc

- Gelei József

- Tóth András

- Pölöskei Gábor

- Hannich Péter

/Joó Alfréd /


A szurkoló hangja

Tisztelt Sportbarátaim, MTK-szurkolók!

Engedjétek meg, hogy a többséggel ellentétes véleményemnek azért hangot adjak. Sokatokkal ellentétben én nem tartom csapatunkat feljutásra alkalmasnak. Indokaim a következők:

1.) Ez a keret NB II-ben is csak maximum az első 6 helyezés valamelyikére alkalmas.

2.) Magyar játékosokkal megerősíteni szinte lehetetlen. Külföldit hozni másodosztályba, az MLSZ finanszírozása alapján nem tudunk.

3.) Így marad az a lehetőség, hogy a jelenlegi keretből lehetőleg meg kéne tartani azokat, akik alkalmasnak látszanak. Ezek mellé a tehetségesebb játékosokat tovább képezni, és esetleg 1-1 alkalommal egyenként kipróbálni a tudásukat.

4.) Talán azért mégis akad  igazolható hazai focizni tudó játékos, akiket télen, vagy a nyári igazolási időszakban ide kéne hozni. Ki kellene alakítani egy MTK-hoz méltó csapatgerincet. Ez nem megy egyik napról a másikra, ehhez kellene még egy év a másodosztályban. Majd a következő idényben  kiharcolva a feljutást, akkor már csak 3-5  használható külföldit kellene beépíteni. Sajnos a tapasztalatom alapján merem állítani, ha most feljutunk, minimum 7-8 játékos kéne egy első osztályú szinthez, de ennyi emberből a nyári alapozás alatt szakmai szempontból csapatot építeni lehetetlen.  Most csak kezdő és padra kerülő keretről beszélek. Ebben az esetben garantált a kiesés ismét, amit nagyon nehezen viselnék el. Számomra kisebb szégyen még egy év másodosztály, mint egy ismételt kiesés. Szándékosan nem nevezek meg senkit, se a megtartandók, se az elküldendők közül. Mivel ez a saját véleményem, mellyel lehet nem egyetérteni, lehet vitatkozni, de szerintem hosszabb távon csak az alapok felépítése után lehetünk stabil elsőosztályú csapat. Mind örökké MTK!

/Bognár Péter/

* * * * * * *

A Szurkoló hangja rovat a Tietek! Várjuk ide rövidebb-hosszabb az MTK-hoz kapcsolódó írásaitokat. E rovat cikkei értelemszerűen nem az MTK Baráti Kör vagy a szerkesztőség véleményét tükrözik, mivel természetesen a mienktől eltérő véleményeket is szívesen közlünk. Ugyancsak szívesen adunk helyt a cikkeinkkel kapcsolatos reflexióitoknak - akár a szurkolók hangja rovattal, akár más írásunkkal kapcsolatban - ezek közlésében elsőbbséget élveznek az esetlegesen érintettek reakciói.


Születésnapok

A következő két hétben - november 18-a és december 1-e között - születésnapos tagtársaink:

Benkő László

Bódi Attila

Falus Péter

Juhász Attila

Katona Tamás Dr.

Kis Pál Jenő

Mihályi Zita

Radnóti Zoltán

Szabó Endre

Ungár György

Zoltai Ákos

Sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek!


Születésnap 2.

Egykori élsportolóinkat, sportvezetőinket köszöntjük születésnapjukon!


November 22-én 55 éves lesz teniszjátékosunk és edzőnk Nemes Gábor, aki 18 évig szolgálta klubunkat.

November 26-án lesz 55 éves Kósz Zoltán. Az olimpiai bajnok vizilabdakapus az MTK szakosztályvezetője volt 2011 és 2016 között.

Kósz Zoltánnal napra egy idős magyar bajnok, olimpikon súlyemelőnk Mészáros István.

November 28-án lesz 55 éves Drommer Helga, egykori sprinterünk. Közel egy évtizedet töltött kék-fehérben, ezalatt az idő alatt korosztályos és felnőtt magyar bajnoki címeket is szerzett az MTK-nak.

60 éves lesz e hónap utolsó napján Cserey Ildikó világklasszis evezősünk. Olimpiai 8. és vb-4. helye mellett hét magyar bajnoki címet is szerzett, kétszer választották meg az év evezősének.

Gáspár Balázs teniszedzőnk 65 éves lesz november 24-én.

November 26-án ugyancsak 65 éves lesz Kántor Attila, labdarúgó öregfiúcsapatunk játékosa.

November 20-án 80 éves lesz Fábiánné Rozsnyói Katalin, talán a legismertebb, legeredményesebb magyar kajak-kenu edző. Kati néni tanítványainak eredménysora egészen elképesztő: eddig már több mint 150 olimpiai, vb- és Eb-érmet gyűjtöttek a lányok és a fiúk. Az MTK-ban 2001 és 2012 között dolgozott Fábiánné Rozsnyói Katalin. 

Kósz Zoltán

a kép forrása: mtk.hu

Mészáros István

a kép forrása: Nemzeti Sport 1990. 11. 15.


Cserey Ildikó

a kép forrása: olympedia.org

Fábiánné Rozsnyói Katalin

a kép forrása: 24.hu

Drommer Helga

a kép forrása: Drommer Helga Facebook oldala

(Ebben a rovatunkban az 50 év feletti kerek születésnapot ünneplőket köszöntjük.)


Hirzer büntetője


Szuromi Tóni amint még a Dorog játékosaként kiénekli a sajtot a Fradi szájából


Endes Zsolt

a kép forrása: arszg.hu

Évfordulók

2 éve, 2020. november 24-én halt meg válogatott labdarúgónk Szuromi Antal.

3 éve 2019. november 20-án halt meg egykori ökölvívónk Dr. Leopold József.

3 éve, 2019. november 25-én búcsúztunk szurkolótársunktól Gárdos Gábortól.

4 éve, 2018. november 25-én elhunyt válogatott taekwondo versenyzőnk Endes Zsolt. Még 50 éves sem volt.

5 éve, 2017. november 28-án hunyt el Kellner Tamás asztaliteniszezőnk. 

80 éve, 1942. november 30-án gyilkolták meg holokausztáldozat atlétánkat, Fenyves Árpádot.

85 éve, 1937. november 18-án született Dr. Dobai Gyula Eb-ezüstérmes úszó. Pályafutása utolsó éveit töltötte az MTK-ban.

95 éve, 1927. november 25-én hunyt el Kossuth Ferenc háromszoros magyar bajnok kapusunk. 1915-től 1920-ig volt az MTK játékosa. Az 1916-17-es bajnokcsapatban mindössze egy alkalommal védett, az 1918-19-esben is csak ötször, viszont közben az 1917-18-as bajnokcsapatunk összes mérkőzésén ő állt a kapuban. 1920-tól külföldön szerepelt. Több nevet is használt, akárcsak az MTK-ban őt követő Kropacsek, talán ezért is szokták őket összekeverni, azonosítani. Ez azonban tévedés, két különböző emberről van szó.

100 éve, 1922. november 30-án született Dergács Ferenc az MTK labdarúgó szakosztályának elnökhelyettese, az MTK elnökségi tagja.

120 éve, 1902. november 21-én született Hirzer (Híres) Ferenc 33-szoros válogatott labdarúgónk. Ami manapság elképzelhetetlen lenne: 25 éves korában, pályafutása csúcsán az akkori éppen olasz bajnok Juventusból igazoltuk az akkor éppen olasz gólkirály Hirzert. A Juventus előtt játszott többek között a Real Madridot idegenben 3-1-re legyőtő Makkabi Brünben is. Öt évet játszott a mieinknél, minden évben dobogós csapat tagja volt. Egy bajnoki arany-, két ezüst- és két bronzérmet szerzett a Hungáriával.

125 éve, 1897. november 27-én született Kompothy Gyula színművész, az MTK szurkolója.

145 éve, 1877. november 29-én született Pfeifer Rezső, az MTK atlétája, az MTK történetének első évtizedéből - az alapítókon kívül - talán ő az egyetlen, akiről napra pontosan tudjuk, mikor lett az MTK sportólója. 1895. október 9-én lépett be klubunkba.

Kompóthy Gyula énekel

Dobai Gyula versenyez

Kellner Tamás

a kép forrása: mtk.hu


Az elmúlt két hét legfontosabb eredményei:

Bridzs

Ifi páros bajnokság


1. Argay Zsolt – Kémény Márk 

2. Márki-Zay János - Jánosik Máté

3. Kovács Artúr – Tőkés Dénes

4. Zábrádi Benjámin - Dezső Kende

5. Ballér Miklós - Rubint Gergő

6. Szűcs Villő - Lajos Hanka

7. Harmati László - Horváth Balázs

8. Sógor Bence - Kovács Levente

9. Selmeci Dávid - Bánhegyi Barnabás

10. (Bekő Zsófia) - Varga Norbert 

Márki Zaj János

a kép forrása: mtk.hu

Zábrádi Benjámin

a kép forrása: mtk.hu

Cselgáncs

Serdülő OB - Cegléd

3. Molnár Flóra Kamilla (-57 kg)

3. Sós Anna (-63 kg)

3. Pánczél Csanád (-45 kg)

E-sport

Forma 1 - "Spielberg"

2. Endrődi Dominik

Evezés

4x4 szezonzáró verseny

1. MTK /

Galambos Péter, Bácskai Máté, Szabó Márton és Szász Benjamin/

Karate 

Kézilabda

Magyar Kupa

MTK Budapest - Orosháza 48-20

U19

MTK Budapest - Kecskemét 29-27

U17

Mtk Budapest - Szeghalom 40-34

Kosárlabda

NB I.

Szekszárd - TFSE-MTK 94-71

TFSE-MTK - Szigetszentmiklós 69-77

Amatőr NB I. Zöld csoport

Zsíros Akadémia - MTK-TFSE 87 - 83

Amatőr NB I. Piros csoport

BEAC - TFSE-MTK U23 89-49

TFSE-MTK - Szigetszentmiklós 32-84

Junior regionális bajnokság

Szigetszentmiklós - MTK Budapest 67-57

Kadet "A" Budapest Bajnokság

MTK Budapest - BEAC 25-81

Labdarúgás

Női NB I.

Győr - MTK 7-1

Férfi NB II.

MTK - Tiszakécske 4-1

Ajka - MTK 2-3

MTK - Pécs 1-1

Férfi NB III.

MTK - Pécs 1-1

Monor - MTK 1-0

Női U19

MTK - Szentmihály 2-2

Felcsút - MTK 3-1

Férfi U19

DVTK - MTK 3-2

MTK - DVSC 1-3

Női U17

Szentmihály - MTK 1-1

MTK - Felcsút 2-2

Férfi U17

MTK - Győr 3-0

Paks - MTK 0-2

Férfi U16

MTK - Vasas 3-0

Győr - MTK 3-2

Női U15

Szentmihály - MTK 0-4

MTK - Felcsút 1-3

Férfi U15

MTK - Debrecen 1-2

Férfi U14

Debrecen - MTK 1-1

Ökölvívás

Utánpótlás OB

1. Jakab Lorenzo (J; +90 kg)

2. Tóth Nikolett (S; -65 kg)

3. Kállai Dominik (S; -70 kg)

3. Kovács Kornél (J; -50 kg)

5. Bangó Dezső  (S; -48 kg)

RG

Mesterfokú bajnokság - Törökbálint

1. Pigniczki Fanni (egyéni összetett)

1. Pigniczki Fanni (buzogány)

1. Pigniczki Fanni (karika)

1. Pigniczki Fanni (labda)

1. Pigniczki Fanni (szalag)

2. Wiesner Hanna (egyéni összetett)

2. Wiesner Hanna (buzogány)

2. Wiesner Hanna (labda)

2. Wiesner Hanna (szalag)

3. Barkóczi Boglárka (buzogány)

3. Cseh Dorottya Luca (karika)

3. Gyulai Éva Blanka (szalag)

4. Gyulai Éva Blanka (egyéni összetett)

4. Gyulai Éva Blanka (buzogány)

4. Wiesner Hanna (karika)

4. Cseh Dorottya Luca (labda)

4. Pesti Dalma (szalag)

5. Cseh Dorottya Luca (egyéni összetett)

5. Vukmir Elena (karika)

5. Gyulai Éva Blanka (labda)

6. Vukmir Elena (buzogány)

6. Vukmir Elena (labda)

7. Vukmir Elena (egyéni összetett)

7. Pesti Dalma (karika)

7. Cseh Dorottya Luca (szalag)

8. Pesti Dalma (egyéni összetett)

8. Gyulai Éva Blanka (karika)

8. Barkóczi Boglárka (szalag)

9. Barkóczi Boglárka (egyéni összetett)

9. Pesti Dalma (buzogány)

9. Pesti Dalma (labda)

9. Vukmir Elena (szalag)

10. Cseh Dorottya Luca (buzogány)

10. Barkóczi Boglárka (karika)

10. Barkóczi Boglárka (labda)


Pigniczki Fanni

a kép forrása: mtk.hu


Gyulai Éva Blanka

a kép forrása: mtk.hu


Vukmir Elena

a kép forrása: mtk.hu

Wiesner Hanna

a kép forrása. mtk.hu

Pesti Dalma

a kép forrása: drberesjozsefiskola.hu


Röplabda

Extra Liga

Balatonfüred - MTK Budapest 3-0

Békéscsaba - MTK Budapest 3-0

U20 I. osztály

MTK Budapest - Balatonfüred 3-0

MTK Budapest - Szeged 1-3

U17 I. osztály

Gödöllő - MTK 3-1

MTK - Újpest 1-3

U17 II. osztály

Máv Előre - MTK Budapest 3-1

Balatonfüred - MTK 3-2

U15 I. osztály

MTK Budapest - Vasas 0-3

Szeged - MTK Budapest 0-3

U15 II. osztály

Delta - MTK Budapest 3-0

MTK Budapest - SZOSI 0-3

U13 I. osztály

MTK Budapest - Gödöllő 1-2

MTK Budapest - KASI 2-1

U13 II. osztály

MTK Budapest - Vasas 1-2

Budaörs - MTK 2-1

Costa, Linda Jessica

a kép forrása: mtk.hu

fotó Hegedűs Gábor

Asonja, Anja

a kép forrása: mtk.hu

fotó Hegedűs Gábor

Rövidpályás gyorskorcsolya

Alpok-Adria Trophy - Zágráb

3. Olti Miksa (J D; összetett)

7. Corvin-Szabó Máté (J D; összetett)

Sakk

Budapest I. osztály

SMS II. - MTK Budapest III. 5-7

MTK Budapest III. - Lombik 4-8

Budapest III./A osztály

Fót - MTK Budapest IV. 9-3

BTK Budapest IV. - BGSC III. 5-7

Ifi CSB

2. MTK Budapest /Juhász Ágoston, Bokorovics Bertalan, Virág Bálint, Mátyássy Lázár, Szalay-Őcsák Bánk, Koltai Dóra, Tóth Lili/

Juhász Ágoston

a kép forrása: mtk.hu

Koltai Dóra

a kép forrása: mtk.hu

Taekwondo

Dracula Open - Bukarest

2. Csáki Hanna (J; -46kg)

3. Fehér Szidónia (K; -59 kg)

Tenisz

ITF W60 - Barranquilla

1. Babos Tímea - Katyerina Volodko (páros)

3. Babos Tímea (egyéni)

Anthon Berg Kupa - Mogyoród

2. Savgira, Iván (U14; egyéni)

5. Kővári Olívia Sophie (U14; egyéni)

Spartacus Kupa - Siófok

1. Bak-Szabó Norina (U16; egyéni)

1. Bak-Szabó Norina - (Pécsi Boglárka) (U16; páros)

5. Kovács-Sebestyén Lili Salome (U16; egyéni)

Park Kupa - Budapest

1. Panikova, Milena (U12; egyéni)

5. Kővári Olívia Sophie (U12; egyéni)

Fortuna Kupa - Budapest

5. Fóti Barnabás (U14; egyéni)

Babos Tímea

a kép forrása: mtk.hu

Bak-Szabó Norina

a kép forrása: Bak Szabó Norina Facebook oldala


Vívás

Magyar Kupa 2. forduló

1. Wimmer Dorina (J; párbajtőr)

3. Gálfalvy Réka (J; párbajtőr)

5. Fábián Kamilla (J; párbajtőr)

6. Balázs Bence (K; párbajtőr)

7. Fehér Mátyás (K; párbajtőr)

8. Nébald Frabónciska (K; párbajtőr)

10. Miskó Dorina (J; párbajtőr)

Csapat Világkupa - Algír

6. Magyarország /(Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián), Szatmári András/ 

Wimmer Dorina

a kép forrása: saját képünk

fotó: Bodrogi Tamás

Rövidítések:

A különböző sportágaknál zárójelben azoknak a nem MTK sportolóknak a neveit találjátok, akik a mieinkkel egy versenyegységben szerepeltek. A felnőtt versenyek esetében a korosztályt külön nem jelezzük.

Korosztály jelzések:

U: utánpótlás

M: masters

E: egyetemista

J: junior

I: ifi

K: kadet

S: serdülő

T: tanuló

D: diák

Gy: gyermek

Új: újonc

Tp: törpici

Az egyes korosztály jelzések után álló számok/betűk a korosztályon belüli korcsoportokat jelzik.

PR: parasportoló

Rövidítések az evezésnél:

1x, 2x, 4x, 8x : kormányos nélküli pár evezősök

2x+, 4x+, 8x+ : kormányos párevezősök

2-, 4-, 8- : kormányos nélküli váltott evezősök

2+, 4+, 8+ : kormányos váltott evezősök

KS : könnyű súlyú

Rövidítések a kajak-kenunál:

K: kajak

C: kenu

S: SUP

Impresszum:

Az MTK Baráti Kör Egyesület adatai:

Címe: Budapest, Brüll Alfréd u. 2. Web: www.mtkcsalad.hu, Facebook: www.facebook.com/mtk.baratikor E-mail: mtkcsalad@mtkcsalad.hu Bankszámla:OTP 11715007-21515664

MTK Baráti Kör Egyesület hírlevele.

Megjelenik minden második csütörtökön. Felelős kiadó: Pandzarisz Sándor, az MTK Baráti Kör elnöke. Felelős szerkesztő: Bodrogi Tamás.

A szerkesztőség tagjai: Sztojcsev Iván-olvasó szerkesztő, Hazai Tamás-bridzs, Holló Iván-A szurkoló szemével, Joó Alfréd-labdarúgás történet, Lantai Tibor: Kék kosár, Lukácsi Attila-Röptében, Pandzarisz Tamás-Ultrakék, Kalocsai László: labdarúgás, Polivka Dóra-evezés, Rózsa Mihály- küzdősportok, Rudas György-A szurkoló szemével, Sas János-Kéktúra.

* * * * * * * Belépés az MTK Baráti Körbe: Kattints ide * * * * * * * Felíratkozás hírlevelünkre * * * * * * * Leiratkozás hírlevelünkről * * * * * * *